Lokale solidariteit met oog op de wereld

Solidariteit

Solidair zijn betekent voor ons: mensen sterker maken door samen met hen een stuk op weg te gaan; als gelijken, als partners. Elk met zijn/haar mogelijkheden, talenten, ervaringen, cultuur, … maar ook zijn/haar zwaktes, kwetsbaarheden en problemen. Verschillend zeker! Gelijkwaardig evenzeer!

Lokaal

 • Omdat wij hier in onze gemeenschap aan de slag willen; en solidair willen zijn met zij die hier leven.
 • Omdat wij geloven dat echte verandering maar kan lukken als wij het hier waarmaken, waar we samenleven, werken, leren, ontspannen…

Met oog op de wereld

 • Omdat het steeds duidelijker wordt dat vele hedendaagse problemen/uitdagingen, waar we voor staan, zich mondiaal afspelen: migratie, opwarming van de aarde, …. en een mondiale aanpak vragen.
 • En dus willen wij in ons handelen steeds die bredere wereld voor ogen houden.
 • De Verenigde Naties hebben daartoe in 2015 “Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen” ('Sustainable Development Goals') geformuleerd. Het is tegen deze achtergrond dat wij onze acties willen plaatsen.

Daarom ook werken wij samen met al wie wil bijdragen aan de uitbouw van die solidariteit in al haar verscheidenheid en diversiteit.

 

De drie pijlers van onze solidariteit

 • Solidair met wie hier lokaal achtergesteld is

Solidariteit is samen strijden voor een rechtvaardige samenleving zonder armoede en uitsluiting. Samen zorgen dat in ons land, in onze gemeente, ieder mens zijn /haar basisrechten kan uitoefenen en zijn/haar rechtmatige plaats kan innemen.

In onze eigen samenleving willen wij die solidariteit uitbouwen met migranten, mensen in armoede, vluchtelingen, en alle mannen, vrouwen en kinderen die onvoldoende (kunnen) participeren in onze gemeenschappen. Dit is voor ons als stuurgroep onze topprioriteit.

 • Solidair met het Zuiden

Solidariteit is via ontwikkelingssamenwerking streven naar een duurzame vredevolle wereld zonder ongelijkheid en armoede.

Hiervoor kunnen wij vooral rekenen op één van onze partners: de GROS (de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit). De GROS focust samen met haar leden en anderen op ontwikkelingssamenwerking via vnl. projecten in het Zuiden, Fairtrade en acties als 11.11.11….

 • Solidair met de komende generaties

Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Het is samen bouwen aan een duurzame toekomst voor de volgende generaties met aandacht voor milieu, klimaat, maar evenzeer voor duurzaam produceren – consumeren - investeren…. Wij willen hier vooral activeren, motiveren, ondersteunen.

 

Wat doen we?

Informeren:

 • Laten zien hoe er vandaag al aan solidariteit gewerkt wordt in onze gemeenschappen
 • Alle mogelijke Solidariteitsinitiatieven in onze gemeente bekendmaken en promoten
 • En van de mensen die er mee bezig zijn in de kijker zetten
 • Aankondigen van solidariteitsacties, initiatieven van verenigingen, groepen, organisaties,….
 • De realiteit in beeld brengen
  • Mensen aan het woord laten… zeker ook van de doelgroepen!
  • Verzamelen en verspreiden van correcte feiten en cijfers

Activeren

 • Door als Stuurgroep "Solidarimeise" zelf initiatieven te nemen, zoals de "Solidariteitsweek 2021"
 • Door op te roepen tot
  • Medestanders: groepen en individuen die zich mee achter ons project zetten, aansluiten bij de stuurgroep...)
  • Vrijwilligers: die zich inschakelen in bestaande of nieuwe solidarteitsacties of -werkingen
  • Financiële ondersteuning: ingaan op oproepen van organisaties/-groepen om hun solidariteitsacties financieel mogelijk te maken. Zie "Reglement toelage aan solidariteitsactiviteit".
  • Materiële ondersteuning: solidariteitsgroepen zijn regelmatig op zoek naar materialen, huisgerief, kleren, onderdak...
  • Deelname aan activiteiten, solidariteitsacties om zo de impact te helpen versterken
 • Door te activeren tot versterkte solidariteit via
  • Het geven van voorbeelden van hier en elders
  • Het aanleveren van concrete en/of bredere informatie
  • Het aanbieden van concrete suggesties / tips
  • Het aanbieden van ondersteuning o.m. promotie...

Bouwen

 • Beleidsvoorbereidend werk is evenzeer belangrijk om veranderingen duurzaam / structureel te maken.
 • Wij willen op de eerste plaats het gemeentebestuur aanzetten tot het nemen van de nodige beslissingen en initiatieven om, zoals vele andere gemeenten, lokaal maximaal bij te dragen tot de realisatie van de "duurzame ontwikkelingsdoelstellingen" van de Verenigde Naties.


 

Doe mee!

 • Word lid
  • Wil je graag jouw schouders actief mee onder ons project zetten? Wil je mee nadenken hoe we dit samen kunnen waarmaken? Ben je bereid wat tijd en energie te investeren in samen vergaderen en mee de genomen beslissingen uit te voeren... met jouw mogelijkheden, visie en interesses.
  • Word dan lid van Solidarimeise! Je bent van harte welkom!
 • Word partner 
  • Wil je als organisatie, vereniging... (jeugd, sport, cultuur, senioren, milieu...) mee de visie en doelstellingen van Solidarimeise promoten en helpen realiseren? Staat solidariteit op de agenda van jouw organisatie ? Maak je als vereniging werk van solidariteit in jullie werking?
  • Meld jouw vereniging dan als partner van Solidarimeise! Samen staan we sterk!
 • Word vrijwilliger
  • Wil je graag wat tijd, energie, .... ter beschikking stellen van één van de partnerorganisaties van Solidarimeise? Helpende handen met een warm hart zijn zeer welkom om solidariteit heel concreet te realiseren.
  • Laat het ons weten via het contactformulier, of neem rechtstreeks contact met de partnerorganisatie.
 • Schrijf je mee in het project en organiseer je eigen activiteit
  • Het belangrijkste van heel ons project dat er effectief lokale initiatieven genomen worden of versterkt worden.
  • Bespreek met jouw vereniging wat jullie concreet (meer, beter...) kunnen doen om solidariteit daadwerkelijk te versterken en er een permanent aandachtspunt van te maken binnen de werking.
  • Je kan er zelfs een financieel steuntje in de rug voor krijgen! Zie "reglement toelage aan solidariteitsactviteit"
 • Maak ons en het project bekend via jouw sociale media (wifi e.a.) en maak links met onze website
  • Als jij persoonlijk, of als gezin, of als groep... Solidarimeise een interessant, boeiend, belangrijk... project vindt; laat het dan weten aan anderen.
  • Dat kan op allerlei manieren: breng het ter sprake op vergaderingen, of in een gesprek, zet het op jouw website, verspreid het via facebook....